Algemene Voorwaarden van Fegra V.O.F. , gevestigd te Zandvoort.

KvK nr.: 62303376.

Tax ID: NL854755834B01.

Versie geldig vanaf 01-01-2015.

 

 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fegra V.O.F. en op iedere tussen Fegra V.O.F. en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fegra V.O.F. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fegra V.O.F. behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fegra V.O.F. erkend.

1.4 Fegra V.O.F. garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 1. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Fegra V.O.F. bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Fegra V.O.F. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fegra V.O.F., geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 1. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 1. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1       Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Fegra V.O.F. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt [BEDRIJFSNAAM] zicht het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Fegra V.O.F. binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroeping recht geldt niet voor:

 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk,
 • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken

 1. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Fegra V.O.F. dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fegra V.O.F. Fegra V.O.F. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Fegra V.O.F. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Fegra V.O.F. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 1. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fegra V.O.F.) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Fegra V.O.F. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Fegra V.O.F. gegrond worden bevonden, zal Fegra V.O.F.  de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Fegra V.O.F. bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Fegra V.O.F. tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fegra V.O.F. gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fegra V.O.F. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Fegra V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Fegra V.O.F. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fegra V.O.F. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

 1. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fegra V.O.F. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Fegra V.O.F. slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Fegra V.O.F. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Fegra V.O.F. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 1. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Fegra V.O.F. en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Fegra V.O.F. op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Fegra V.O.F. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

 

 1. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fegra V.O.F. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  10. Overmacht

10.1 Fegra V.O.F. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fegra V.O.F. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Fegra V.O.F. behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fegra V.O.F. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Fegra V.O.F. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

   11. Aansprakelijkheid

11.1 Fegra V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

   12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Fegra V.O.F. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fegra V.O.F. zolang de afnemer de vorderingen van Fegra V.O.F. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Fegra V.O.F. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Fegra V.O.F. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fegra V.O.F. of een door Fegra V.O.F. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fegra V.O.F. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Fegra V.O.F. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Fegra V.O.F.

 

   13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Fegra V.O.F. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zandvoort kennis, tenzij Fegra V.O.F. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

   14. Waardebonnen

De waardebon kan met elke gewenste waarde worden opgewaardeerd tot het gestelde maximum. Het is niet verplicht om het tegoed op de waardebon in een keer te besteden. Waardebon is niet inwisselbaar voor contant geld. Verloren of gestolen waardebonnen worden niet vergoed. Indien de klant een product retourneert dat met de waardebon is betaald, zal de restitutie plaatsvinden in de vorm van tegoed op het online account. Het is niet toegestaan waardebonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd, en maakt de waardebon waardeloos.

 

 

   15. Betalingen

15.1 Wanneer u een bestelling plaatst in onze webshop, wordt de klant gevraagd het gehele bedrag vooraf te voldoen. Zodra de betaling binnen is, wordt de bestelling voor 16.00 uur verzonden.

15.2 Bankoverschrijving

U kunt uw aankopen bij Onellia eenvoudig betalen d.m.v. een bankoverschrijving. Nadat u uw bestelling bevestigd kunt u kiezen voor een betaling middels bankoverschrijving. Hier kunt u nogmaals uw emailadres controleren en deze bevestigen. Hierna krijgt u per email alle gegevens om de betaling over te kunnen boeken. Let op dat u het unieke betalingskenmerk juist overneemt.

Aan betalen met Bankoverschrijving zijn geen kosten verbonden.

Uw voordelen:

 • U kunt zelf bepalen wanneer u de betaling overmaakt.

Indien er wordt gekozen voor betaling via bankoverschrijving, moet de bestelling binnen 10 dagen betaald zijn. Als de bestelling niet binnen 10 dagen betaald is zal deze automatisch worden geannuleerd.  

15.3 iDeal  iDEAL

De meest gekozen betaalmethode bij Onellia is iDeal. U kunt hier gebruik van maken wanneer u internetbankieren van ABN AMRO, SNS Bank, ING, Rabobank, ASN Bank, Regio Bank, Triodos Bank, Van Lanschot Bankiers, Knab of Bunq heeft. 

Betalen via iDEAL gaat op dezelfde manier als internetbankieren. U heeft uw bankpas en identificatiemethode nodig.

Aan betalen met iDeal zijn geen kosten verboden.

Uw voordelen:

 • U betaalt via de veilige software van internetbankieren.
 • Een betaling met iDeal is direct binnen bij ons, uw order wordt dus z.s.m. verzonden.

 

ABN AmroSNS bankINGRabobankASN Bank

Regio bankTriodosVan Lanschot BankiersKnabBunq

 

 

15.4 PayPal  Paypal

Bij Onellia kan er ook eenvoudig betaald worden via Paypal. Hiervoor kunt u gebruik maken van uw bestaande account. Of indien u nog geen account heeft, een paypal-rekening openen via de website van Paypal. Om met Paypal te kunnen betalen koppelt u uw bankrekening of creditcard aan een PayPal-rekening. U hoeft niet eerst geld op een PayPal-rekening te storten. De betaling wordt direct afgeschreven van uw bankrekening of creditcard.

Aan betalen met Paypal zijn geen kosten verbonden.

Uw voordelen:

 • U betaalt via veilige Paypal software.
 • Een betaling met Paypal is direct binnen bij ons, uw order wordt dus z.s.m. in productie genomen.

 

 15.5 CreditcardVisaMastercard 

Heeft u creditcard en wilt u hier graag mee betalen? Wij accepteren Visa en Mastercard. 
Om gebruik te kunnen maken van deze betaalmethode kiest u in het betaalmenu voor betaling met Visa of Mastercard waarna u de gegevens van de kaart in kunt vullen.

Aan betalen met Creditcard zijn geen kosten verbonden.

Let op: Indien u kiest voor betaling middels creditcard is de levertijd 2-4 werkdagen langer dan normaal i.v.m. verwerking van de betaling. Pas als de betaling bij ons binnen is, zal de bestelling worden verzonden.

 

 

 

 

 

 

 


Recent bekeken

Geen producten